«Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202»

Η Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202, υλοποιείται με δικαιούχο το Επιμελητήριο Λέσβου. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 4.2.1 και Α/Α ΟΠΣ 247/Δράση 4.2.1 με τίτλο «Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ» [π’ αριθμ.: Α/0078/07-06-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΑΔΑ:9ΥΩ34ΜΤΛΡ-0ΘΤ)].

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Πράξης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, (Κωδ. ΣΑ Ε8197) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ81970020).

Ο στόχος της Πράξης είναι η κινητοποίηση 300 ανέργων και η είσοδος / επανείσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η Ομάδα Στόχος είναι άνεργοι, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου , εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Συγκεκριμένα, για να μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση, που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης, θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι άνεργοι/ες τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση νοείται η 1ησυνεδρία Συμβουλευτικής).
 • Αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι.
 • Να μην συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική ή σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ή της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Πακέτο Εργασίας 1: Συμβουλευτική Καθοδήγηση – Υποστήριξη 

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε πέντε (5) εξατομικευμένες συνεδρίες και δύο (2) ομαδικές συνεδρίες, για κάθε έναν εξ αυτών. Οι συνεδρίες αυτές θα αφορούν τόσο στην κοινωνική ενδυνάμωση και βελτίωση των ωφελούμενων, όσο και στην επαγγελματική τους υποστήριξη. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. 

Πακέτο Εργασίας 2: Θεωρητική Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (300 ώρες) 

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένων προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 300 ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διαρθρώνεται ως εξής:  

 • 1η Φάση: πάνω σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και οριζόντιες δεξιότητες διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών και στη συνέχεια  
 • 2η Φάση: πάνω σε εξειδικευμένα Θεματικά Αντικείμενα, σε «πράσινες», «γαλάζιες» και «ψηφιακές» επαγγελματικές δεξιότητες (GreenBlue & Digital Skills) διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ωρών [δύο (2) εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα των 90 h].  

Ειδικά, για τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, κάθε ωφελούμενος θα επιλέγει ένα από τα ακόλουθα Θεματικά Αντικείμενα:  

 1. Θεματικό αντικείμενο 1: Εκπαίδευση στην Γαλάζια Οικονομία 
 1. Θεματικό αντικείμενο 2: Εκπαίδευση στην Πράσινη Οικονομία 
 1. Θεματικό αντικείμενο 3: Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Οικονομία 

Κάθε Θεματικό Αντικείμενο θα αποτελείται από δύο (2) Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Αντικείμενα, διάρκειας 90 ωρών έκαστο. Σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

A/A  Εκπαιδευτικά Αντικείμενα 
Εκπαίδευση στην Γαλάζια Οικονομία (180 h) 
   Εκπαιδευτικός τουρισμός (90h) 
   Μορφές Θεματικού Τουρισμού (90 h) 
Εκπαίδευση στην Πράσινη Οικονομία (180 h) 
  Υποδομές, Συστήματα Πληροφορικής & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (90 h) 
  Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι (90 h) 
 Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Οικονομία (180 h ) 
  Digital media Specialist (90 h) 
  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση & Εξωστρέφεια (90 h) 

 

Κάθε Θεματικό Αντικείμενο θα αποτελείται από 2 Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Αντικείμενα, διάρκειας 90 ωρών έκαστο, τα οποία θα παρακολουθεί υποχρεωτικά ο ωφελούμενος. Εν προκειμένω, θα παρακολουθεί το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο και μετά τη συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης θα προχωρά στην παρακολούθηση του δεύτερου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου. Για την παρακολούθηση του δεύτερου εξειδικευμένου αντικειμένου και της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης δεν είναι απαραίτητη η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτές. 

Πακέτο Εργασίας 3: Πρακτική Άσκηση 150 ωρών (on the job training)

Με το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος αυτών), οι τριακόσιοι (300) ωφελούμενοι θα λαμβάνουν μέρος σε Πρακτική άσκηση 150 ωρών (on the job training). Ειδικότερα, αφορά στην τοποθέτηση των ωφελούμενων κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου ή σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πακέτο Εργασίας 4:  Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, οι 300 ωφελούμενοι της Πράξης θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε θεωρητικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο πλαίσιο του Θεματικού αντικειμένου, στο οποίο καταρτίσθηκαν. Επισημαίνεται ότι κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε 2 σειρές εξετάσεων, μία για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο του θεματικού αντικειμένου που έχει επιλέξει. 

 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης,
 • την Κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική άσκηση),
 • τις διαδικασίες πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης και εκπαιδευτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 5,3225 €, στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 300 Ώρες Κατάρτισης + 150 Ώρες Πρακτικής Άσκησης x 5,3225 € = 2.395,12 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την κατάρτιση (θεωρητική και Πρακτική Άσκηση) και να επιτύχει και στις (2) εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.  

 

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, της θεωρητικής κατάρτισης, τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, στις οποίες έχει συμμετάσχει, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον, επιπλέον, επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, και για τα δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Διαφορετικά σε κάθε άλλη περίπτωση θα λάβει το 70 % του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πιστοποίησης και της πρακτικής άσκησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.
 • Σημείωση: Οι απουσίες έως του επιτρεπτού ορίου απουσιών (ποσοστό 10% ή 20% των ωρών κατάρτισης) θα επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ την οποία ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α. (τρέχουσα κατάσταση), την ημέρα οριστικής υποβολής της αίτησής του/της, με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (επισυνάπτονται σε 1 συμπιεσμένο αρχείο μορφής zip). Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, γίνεται αποδεκτό ως τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980.
 4. Έγγραφο με τα στοιχεία μητρώου - φυσικού προσώπου, το οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της myAADE με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών TaxisNet και με το οποίο θα πιστοποιείται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που ανήκει.
 5. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΜΚΑ του/της υποψήφιου/ας.
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ/Α.Μ. ΙΚΑ) του/της υποψήφιου/ας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, με ημερομηνία υπογραφής, αυτή της οριστικής υποβολής της αίτησής του/της, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:

α. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια ή μαθητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης.

β. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

γ. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

δ. Είμαι μόνιμος/η κάτοικος της περιοχής παρέμβασης.

8. Πιστοποιητικό αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για την απόδειξη της αναπηρίας και του ποσοστού της.

9. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό e-banking) με εμφανή τον ΙΒΑΝ και την εκδότρια Τράπεζα, στον οποίο ο/η               υποψήφιος/α θα είναι Κύριος/α Δικαιούχος.

Η ημερομηνία έκδοσης της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης.

Το Επιμελητήριο Λέσβου ως Δικαιούχος της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202  η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 4.2.1 και Α/Α ΟΠΣ 247/Δράση 4.2.1 με τίτλο «Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ» υλοποιεί το ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και στην Περιφερειακή Ενοτήτα Λήμνου».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Πράξης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, (Κωδ. ΣΑ Ε8197 ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ81970020).

Στο πλαίσιο αυτό, η Πράξη προτείνει ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες συνιστούν μια στοχευμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση 300 ανέργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και τη βελτίωση των προοπτικών και εναλλακτικών της απασχολησιμότητας τους, παρέχοντας επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτάσσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ψηφιακή, την πράσινη και την γαλάζια οικονομία (Digital, Green, Blue Skills) προς τη Δίκαιη Μετάβαση. Ο στόχος της πράξης είναι η κινητοποίηση 300 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και η είσοδος / επανείσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική.

 Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Θεματικό αντικείμενο 1: Εκπαίδευση στην Γαλάζια Οικονομία

 • Εκπαιδευτικός τουρισμός (90 ώρες)
 • Μορφές Θεματικού Τουρισμού (90 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 2: Εκπαίδευση στην Πράσινη Οικονομία

 • Υποδομές, Συστήματα Πληροφορικής & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (90 ώρες)
 • Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι (90 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 3: Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Οικονομία

 • Digital media Specialist (90 ώρες)
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση & Εξωστρέφεια (90 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, διαβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης εδώ: